Hotkeys: Hold CTRL + X CutCopyV PasteBoldUnderlineItalicZ UndoY Redo
Last edited by Dave Showers Nov 22, 2016 Team BC Main Page