Hotkeys: Hold CTRL + X CutCopyV PasteBoldUnderlineItalicZ UndoY Redo
Last edited by Dave Showers Aug 2 Team BC Main Page